خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

لیست قیمت اقلام ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

قیمت نهاده های دام و طیور مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰   ذرت برزیل بندر امام واريزي فی ۱۱۴۳۰ریال ذرت اکراین بندر امام واريزي فی ۱۰۰۳۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت گل سفید البرز(سوادکوه) واريزي فی ۲۴۵۴۰ریال سویای پلت […]

ادامه مطلب
خرداد ۹, ۱۳۹۷

لیست قیمت اقلام ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

قیمت نهاده های دام و طیور مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹   ذرت برزیل بندر امام واريزي فی ۱۱۳۳۰ریال ذرت اکراین بندر امام واريزي فی ۹۹۳۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت گل سفید البرز(سوادکوه) واريزي فی ۲۴۵۴۰ریال سویای پلت […]

ادامه مطلب
خرداد ۸, ۱۳۹۷

عوارض کمبود ویتامین ها در طیور

عوارض کمبود ویتامین ها در طیور عوارض کمبود ویتامین آ عوارض کمبود ویتامین آ در جوجه ها عبارتند از فلجی ، کاهش رشد ، چرت زدن ، ضعف ، ناهماهنگی و ناصافی پر و بال اگر کمبود شدید باشد نوعی فلجی که با فلجی ناشی ازکمبود ویتامین ای ( انسفالومالشیا (جوجه دیوانه ) متفاوت است […]

ادامه مطلب
خرداد ۸, ۱۳۹۷

لیست قیمت اقلام ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

قیمت نهاده های دام و طیور مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸   ذرت برزیل بندر امام واريزي فی ۱۱۵۳۰ریال ذرت اکراین بندر امام واريزي فی ۱۰۱۳۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت گل سفید البرز(سوادکوه) واريزي فی ۲۴۵۴۰ریال سویای پلت […]

ادامه مطلب
خرداد ۷, ۱۳۹۷

لیست قیمت اقلام ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

قیمت نهاده های دام و طیور مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷   ذرت برزیل بندر امام واريزي فی ۱۱۵۳۰ریال ذرت اکراین بندر امام واريزي فی ۱۰۰۳۰ریال ذرت روس امیر آباد واریزی فی ۱۱۳۳۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت گل […]

ادامه مطلب
خرداد ۶, ۱۳۹۷

لیست قیمت اقلام ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

قیمت نهاده های دام و طیور مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ذرت برزیل بندر امام واريزي فی ۱۱۵۳۰ریال ذرت اکراین بندر امام واريزي فی ۱۰۰۳۰ریال ذرت روس امیر آباد واریزی فی ۱۱۳۳۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت گل سفید […]

ادامه مطلب
خرداد ۵, ۱۳۹۷

لیست قیمت اقلام ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

قیمت نهاده های دام و طیور مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵   ذرت برزیل بندر امام واريزي فی ۱۱۳۸۰ریال ذرت اکراین بندر امام واريزي فی ۱۰۲۳۰ریال ذرت روس امیر آباد واریزی فی ۱۱۳۳۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت گل […]

ادامه مطلب
خرداد ۴, ۱۳۹۷

لیست قیمت اقلام ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳   ذرت برزیل بندر امام واريزي فی ۱۱۱۳۰ریال ذرت اکراین بندر امام واريزي فی ۱۰۱۳۰ریال ذرت روس امیر آباد واریزی فی ۱۱۲۳۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال دان پیش آغازین بندرامام Kal3 واريزي فی ۲۰۳۳۰ریال دان […]

ادامه مطلب
خرداد ۲, ۱۳۹۷

لیست قیمت اقلام ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

لیست قیمت اقلام ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ (بعد از اصلاحیه) ذرت برزیل بندر امام واريزي فی ۱۱۰۳۰ریال ذرت اکراین بندر امام واريزي فی ۱۰۰۳۰ریال ذرت روس امیر آباد واریزی فی ۱۱۲۳۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت گل سفید البرز(سوادکوه) […]

ادامه مطلب
خرداد ۱, ۱۳۹۷

لیست قیمت اقلام ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ذرت برزیل بندر امام واريزي فی ۱۱۶۳۰ریال ذرت اکراین بندر امام واريزي فی ۱۰۴۳۰ریال ذرت روس امیر آباد واریزی فی ۱۱۱۳۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت گل سفید البرز(سوادکوه) واريزي فی ۲۴۵۴۰ریال سویای پلت […]

ادامه مطلب