خرداد ۲۴, ۱۳۹۷

لیست قیمت نهاده ها ۲۴-۰۳-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۲۴-۰۳-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۶۳۰ریال ذرت اکراین بندر امام واریزی فی ۱۰۲۳۰ریال ذرت رومانی بندر امام واریزی فی ۱۰۳۸۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای […]

ادامه مطلب
خرداد ۲۲, ۱۳۹۷

لیست قیمت نهاده ها ۲۲-۰۳-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۲۲-۰۳-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۵۳۰ریال ذرت اکراین بندر امام واریزی فی ۱۰۱۳۰ریال ذرت رومانی بندر امام واریزی فی ۱۰۲۸۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای […]

ادامه مطلب
خرداد ۲۱, ۱۳۹۷

لیست قیمت نهاده ها ۲۱-۰۳-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۲۱-۰۳-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۴۳۰ریال ذرت اکراین بندر امام ئاریزی فی ۱۰۰۳۰ریال ذرت روس بندر امیرآباد واریزی فی ۱۱۲۳۰ریال ذرت رومانی بندر امام واریزی فی ۱۰۱۸۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای […]

ادامه مطلب
خرداد ۲۰, ۱۳۹۷

لیست قیمت نهاده ها ۲۰-۰۳-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۲۰-۰۳-۱۳۹۷ ذرت روس بندر امیرآباد واریزی فی ۱۱۲۳۰ریال ذرت رومانی بندر امام واریزی فی ۱۰۱۸۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت گل سفید البرز(سوادکوه) واريزي فی ۲۴۵۴۰ریال […]

ادامه مطلب
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷

لیست قیمت نهاده ها ۱۹-۰۳-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واريزي فی ۱۱۴۳۰ریال ذرت اکراین بندر امام واريزي فی ۱۰۰۳۰ریال ذرت روس بندر امیرآباد واریزی فی ۱۱۲۳۰ریال ذرت رومانی بندر امام واریزی فی ۱۰۱۸۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای […]

ادامه مطلب
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷

لیست قیمت نهاده ها ۱۳-۰۳-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۱۳-۰۳-۱۳۹۷ (قیمت ها تا ساعت ۹صبح روز پنجشنبه مورخ ۳/۱۹ اعتبار دارند.) ذرت برزیل بندر امام واريزي فی ۱۱۴۳۰ریال ذرت اکراین بندر امام واريزي فی ۱۰۰۳۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان […]

ادامه مطلب
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷

لیست قیمت نهاده ها ۱۲-۰۳-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۱۲-۰۳-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واريزي فی ۱۱۴۳۰ریال ذرت اکراین بندر امام واريزي فی ۱۰۰۳۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۳۰۴۰ریال سویای پلت گل سفید البرز(سوادکوه) واريزي فی ۲۴۵۴۰ریال […]

ادامه مطلب