شهریور ۲۵, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۲۴-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۲۴-۰۶-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۳۷۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۰۳۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۳۰۳۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۳۳۰ریال سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۳۳۰ریال سویا فرآوری سبوس کندوج(صومعه سرا) واريزي فی […]

ادامه مطلب
شهریور ۲۴, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۲۲-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۲۲-۰۶-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۷۲۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۸۳۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۸۳۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۸۳۰ریال سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۸۳۰ریال سویا فرآوری سبوس کندوج(صومعه سرا) واريزي فی […]

ادامه مطلب
شهریور ۲۲, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۲۱-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۲۱-۰۶-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۶۷۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۷۳۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۷۳۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۷۳۰ریال سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۷۳۰ریال سویا فرآوری سبوس کندوج(صومعه سرا) واريزي فی […]

ادامه مطلب
شهریور ۲۱, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۲۰-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۲۰-۰۶-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۵۷۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۵۳۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۵۳۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۵۳۰ریال سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۵۳۰ریال سویا فرآوری سبوس کندوج(صومعه سرا) واريزي فی […]

ادامه مطلب
شهریور ۲۱, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۱۹-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۱۹-۰۶-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۵۲۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۴۳۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۴۳۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۴۳۰ریال سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۴۳۰ریال سویا فرآوری سبوس کندوج(صومعه سرا) واريزي فی […]

ادامه مطلب
شهریور ۲۱, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۱۸-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۱۸-۰۶-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۴۲۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۲۳۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۲۳۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۲۳۰ریال سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۲۳۰ریال سویا فرآوری سبوس کندوج(صومعه سرا) واريزي فی […]

ادامه مطلب
شهریور ۲۱, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۱۷-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۱۷-۰۶-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۳۲۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۰۳۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۰۳۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۰۳۰ریال سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۰۳۰ریال سویا فرآوری سبوس کندوج(صومعه سرا) واريزي فی […]

ادامه مطلب
شهریور ۲۱, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۱۵-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۱۵-۰۶-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۵۲۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۵۳۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۹۸۰ریال سویا فرآوری سبوس کندوج(صومعه سرا) واريزي فی […]

ادامه مطلب
شهریور ۲۱, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۱۴-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۱۴-۰۶-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۴۲۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۵۳۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۹۸۰ریال سویا فرآوری سبوس کندوج(صومعه سرا) واريزي فی […]

ادامه مطلب
شهریور ۲۱, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۱۳-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۱۳-۰۶-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۳۲۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۵۳۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۹۸۰ریال سویا فرآوری سبوس کندوج(صومعه سرا) واريزي فی […]

ادامه مطلب