شهریور ۴, ۱۳۹۷ نحوه اندازه گیری کیفیت جوجه

اهمیت و نحوه اندازه گیری کیفیت جوجه در صنعت مرغداری

پوشش پر جوجه های یک روزه، شاخصی حیاتی برای کیفیت جامع جوجه بشمار می رود.  این مقاله به بررسی مشکلات عمده ی کمی ذخایر پر جوجه پرداخنه و به آن به عنوان یک علل بالقوه می نگرد. این امر به بهبود کیفیت جوجه در جوجه کشی کمک شایانی خواهد کرد.

ادامه مطلب